Periodieke keuring oldtimers in Wallonië 20/09/2017


Laatste Update : 12.11.2017

Inleiding

Sinds vele jaren ijvert de BFOV voor de invoering van een periodieke technische keuring voor onze oldtimers.

De BFOV organiseerde, samen met de GOCA, een aantal dagen waarop de liefhebbers zich spontaan konden aanbieden om hun oldtimer te laten keuren, dit om de juiste staat van hun voertuig te ontdekken.  De statistieken hebben aangetoond dat de meeste voertuigen niet meer 100 % voldeden aan de technische eisen voor oldtimers.  De gebreken die vastgesteld werden, waren meer bepaald te wijten aan slecht afgestelde lichten en slecht werkende remmen of ophanging.  Gelukkig kunnen deze vastgestelde gebreken vrij eenvoudig hersteld worden en de liefhebbers dankten ons voor het organiseren van dergelijke evenementen.

 

Gewestelijke bevoegdheden

We wensen u eraan te herinneren dat de technische keuring een Gewestelijke bevoegdheid is geworden.  Dit wil zeggen dat elk Gewest zijn eigen voorwaarden kan bepalen en dus vrij is om al dan niet een periodieke keuring in te voeren voor alle voertuigen, om de periodiciteit ervan te bepalen en nog veel meer.

De regionalisering van de bevoegdheden brengt ons automatisch bij het feit dat de reglementering niet altijd uniform zal zijn voor gans België.  We kenden in het verleden reeds een aanzienkijk verschil, namelijk sinds 2016, inzake de fiscaliteit wat eveneens een Gewestelijke bevoegdheid werd.

 

Ondernomen stappen door de BFOV

De BFOV heeft onderhandeld met de verschillende Gewestelijke overheidsdiensten aangaande de toekomst van de periodieke technische keuring voor de oldtimers.  De meningen verschillen nogal afhankelijk van het Gewest, maar de BFOV tracht om een zo uniform mogelijke reglementering te bekomen.

De BFOV heeft steeds geijverd om een periodiciteit in te voeren van 3 tot 5 jaar, rekening houdend met de leeftijd en/of staat van het vooertuig voor wat betreft de al dan niet aangebrachte wijzigingen. 

Op 20.09.2017, werd de BFOV uitgenodigd door het kabinet van de Waalse minister Di Antonio, waar we een project voorgeschoteld kregen van wetswijziging dat voorgesteld werd door de Waalse Regering.  We werden geconfronteerd met een tekst waaruit bleek dat er een periodieke keuring aankomt voor de oldtimers met een periodiciteit van om de twee jaar, zonder enig verschil te maken of de oldtimer al dan niet origineel is.

Om het project van de Waalse Regering te raadplegen (enkel in het Frans beschikbaar) : klik hier

Op 08.10.2017, heeft de BFOV een schrijven gericht aan de betrokken minister teneinde onze eisen nogmaals kracht bij te zetten en om de instructie te bekomen betreffende manier waarop de oldtimers naar de toekomst toe zullen gecontroleerd worden .  Tot op heden hebben we hiervan nog geen voorstel ontvangen dat van toepassing zal zijn van zodra deze nieuwe wet in voege zal treden. 

Om onze brief te raadplegen : klik hier

Op 17.10.2017, ontvangen we via de post een ontvangstbevestiging van de minister met de melding dat zijn medewerker belast werd met de opvolging van onze vragen.

Op 24.10.2017, was er een nieuwe vergadering voorzien op het kabinet van minister Di Antonio in aanwezigheid van leden van de GOCA, ditmaal zonder dat onze federatie werd uitgenodigd.  Op deze vergadering werden een aantal algemene punten besproken inzake technische keuring, maar ook onze oldtimers.

De BFOV heeft aan alle genodigden van deze vergadering haar brief van 08.10.2017 overgemaakt met de vraag om rekening te houden met onze eisen.

Op 25.10.2017, ontvangen we een email van de SPW mobilité voies hydrauliques, dat bepaalt :

Les propositions défendues par votre fédération et autres remarques reprises dans votre courrier daté du 8/10/2017, et par ailleurs déjà présentées lors de la réunion du 20 septembre au cabinet Di Antonio, ont été abordées lors de notre réunion d'hier.

Nous prenons bonne note également de votre proposition de collaboration avec nos services. Nous ne manquerons pas de vous solliciter s’il nous semble opportun de faire appel à votre expertise.

Vrije vertaling : we hebben kennis genomen van de voorstellen die u reeds verdedigde tijdens de vergadering van 20/09/2017 en herhaald werden in uw schrijven van 8/10/2017.  Deze werden besproken tijdens de vergadering van 24/10/2017.  We nemen eveneens nota van het feit dat de BFOV haar expertise wil delen met onze diensten en zulllen het niet nalaten om u uit te nodigen indien nodig.

Op 26.10.2017, worden we geconfronteerd en zijn we ten zeerste verbaasd, net zoals vele Franstalige lezers van 'la Dernière Heure', met een persartikel waarin de minister Di Antonio een tweejaarlijkse periodieke keuring aankondigd voor de oldtimers.

Om het artikel te raadplegen (enkel in het Frans) : klik hier.

Op 26.10.2017, hebben we een mail gestuurd naar het kabinet van de minister Di Antonio waarin we onze verbazing geuit hebben naar aanleiding van het persbericht.

Op 27.10.2017, heeft het kabinet positief gereageerd door te melden dat er nog steeds marge was om te onderhandelen en om wijzigingen aan te brengen tussen de eerste versie van het project en deze die als finaal gestemd zal worden. 

Meer nog, de voertuigen voorzien van rupsbanden, werden, op vraag van onze federatie, reeds uitgesloten van het toepassingsgebied.

Op 06.11.2017, heeft de BFOV, samen met FEBIAC en TRAXIO, de CAIN vergadering voorbereid waarvan de datum nog moet bepaald worden.

Op 07.11.2017 heeft de raad van bestuur de beslissing genomen om het volgende voor te stellen aan de minister Di Antonio, namelijk :

 • Behoud van de technische keuring dei voorafgaat aan de inschrijving van de oldtimer;
 • Voorstellen om een volledige vrijstelling te bekomen voor alle voertuigen van voor 15.03.1968
 • Akkoord gaan met een periodieke keuring, en dit om de drie jaar, voor alle voertuigen vanaf 15.03.1968

Ter herinnering, de datum van 15.03.1968 is een scharnierdatum in de Belgische wetgeving inzake de technische eisen van de voertuigen (behalve voor de gemotoriseerde twee- en driewielers), en het lijkt ons dan ook logisch om zich te baseren op een bestaande wetgeving.

De BFOV zal nog uitgenodigd worden vooraleer het project aan een tweede lezing van de Waalse Regering wordt onderworpen teneinde dit voorstel te bespreken.

De voorziene wijzigingen die vooropgesteld worden door de Waalse Regering

 1. Overgang van 25 naar 30 jaar voor wat betreft de leeftijd van de oldtimer;
 2. De voertuigen die meer dan 25 jaar oud zijn en voorzien van een gewone nummerplaat, blijven jaarlijks naar de keuring gaan, en dit aan de voorwaarden van een modern voertuig;
 3. De voertuigen tussen de 25 en 30 jaar oud, en reeds ingeschreven als oldtimer met een O-plaat, zullen een jaarlijkse keuring moeten ondergaan volgens de huidige instructie die van toepassing is voor de inschrijving als oldtimer (= O-plaat);
 4. De voertuigen van meer dan 30 jaar oud, en ingeschreven als oldtimer (=O-plaat), zullen om de twee jaar onderworpen worden aan een technische keuring (zie artikel 19)
 5. Van zodra de nieuwe wetgeving in voege zal treden, zullen de voertuigen die zich aanbieden aan de technische keuring, met het oog op een Oldtimerinschrijving (=O-plaat) automatisch in het bezit gesteld worden van een keuringsbewijs geldig voor twee jaar.
 6. Voor de voertuigen die reeds ingeschreven zijn met een O-plaat, werden er twee soorten overgangsmaatregelen uitgewerkt (zie artikel 46), dit om deze voertuigen in het bezit te stellen van een geldig keuringsbewijs, namelijk :
  1. de voertuigen die voor de eerste maal in gebruik genomen werden sinds 15.03.1968, dienen zich binnen de 18 maanden volgend op de in voege treding van deze wet aan te bieden bij de technische keuring;
  2. de voertuigen die voor de eerste maal in gebruik genomen werden voor 15.03.1968, dienen zich binnen de 24 maanden volgend op de in voege treding van deze wet aan te bieden bij de technische keuring;

 

Vanaf wanneer gaat deze wet in voege in Wallonië?

U dient er zich van bewust te zijn dat het momenteel nog om een project gaat dat voorgesteld wordt door de Waalse Regering.

Het project dient nog voorgelegd te worden aan de CAIN, waar de BFOV ook van deel uitmaakt, net zoals andere professionele federaties en waar we onze stem nog zullen kunnen laten horen.

Vervolgens wordt het project voorgelegd aan de Raad van State en aan de andere Gewestregeringen.

Van zodra de positieve adviezen binnen zijn, zal er een publicatie volgen in het Belgisch Staatsblad met de bepaling vanaf wanneer deze wet in voege zal treden.

 

Wat met de andere Gewesten?

De periodieke technische keuring voor oldtimers is er eveneens in voorbereiding.

Voor wat Vlaanderen betreft, zal het voorstel aan de CAIN voorgelegd worden op 10 januari 2018 en in de wandelgangen spreekt men momenteel van een periodiciteit van 5 jaar.  Er werd ons tevens beloofd om eerst nog een aparte vergadering te organiseren om het Vlaamse voorstel aan uw federatie voor te leggen.

Voor wat Brussel betreft, werd er tot op heden nog geen project ontvangen.

Van zodra we meer informatie bezitten, zullen we u op de hoogte brengen via onze verschillende communicatiekanalen.

 

Conclusie BFOV

Ja, de BFOV is voor een periodieke technische keuring.

Ja, we waren op de hoogte (en u ook) dat de leeftijd opgetrokken zou worden naar 30 jaar.

Jammer genoeg, hield de Waalse Regering geen rekening met al onze eisen die we voorgelegd hebben tijdens de onderhandelingen, maar er is nog steeds mogelijkheid om te onderhandelen.

We houden u verder op de hoogte van onze stappen die we nog zullen ondernemen en de eventuele datum van publicatie met de datum van in voege treding.

De BFOV

 

Uw mening

U wenst graag te reageren op dit politiek dossier?  Wij proberen rekening te houden met alle suggesties en reacties.

Gelieve onderstaande velden zo goed mogelijk in te vullen aub.

 1. Identificatienummer BFOV
 2. Naam (verplicht)
 3. Voornaam (verplicht)
 4. Geboortedatum
 5. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 6. Straat + nummer
 7. Postcode (verplicht)
 8. Gemeente (verplicht)
 9. E-mail (verplicht)
 10. Telefoon
 11. Fax
 12. GSM
 13. Lid van een club
 14. Zo ja, welke club?
 15. Eventueel 2e club
 16. Inschrijven e-newsletter
 17. Uw feedback/reactie (verplicht)
 18. Anti-spam controle 1  + 2  =   (*)
 19.  

« Terug naar het overzicht

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be