Vlaams Gewest - Periodieke Oldtimerkeuring 19/05/2018


Inleiding

Sinds 20 mei 2018 werd in Vlaanderen de periodieke keuring voor oldtimers ingevoerd.

Wettelijke basis

1. Omzetting van de Europese Richtlijn 2014/45/EU in Belgisch recht

2. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van het KB van 15.03.1968

Toepassingsgebied

De volgende voertuigen zijn onderworpen aan deze nieuwe reglementering:

- Voertuigen die sedert meer dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn genomen en die ingeschreven zijn onder een van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, §2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (een ‘O’-plaat of een gepersonaliseerde kentekenplaat met een vignet ‘O’).

- De wedstrijdvoertuigen ingeschreven onder een O-plaat van de categorie 1 (toegelaten tot het normale verkeer) 

Welke voertuigen zijn niet onderworpen aan de periodieke keuring, maar wel aan de keuring voor inschrijving?

- landbouw- en bosbouwtrekkers die minder snel rijden dan 40 km/u

- voertuigen voor traag vervoer en voertuigen met rupsbanden

Uitzondering : 

De wedstrijdvoertuigen van de categorie 2 (verboden tot het normale verkeer) worden uitgesloten.  Een wedstrijdvoertuig categorie 2 kan niet als oldtimer worden ingeschreven.

Het gebruik van de oldtimer

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan het gebruik van de oldtimer, namelijk :

De voertuigen ingeschreven onder O-plaat mogen niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden

- commercieel en professioneel gebruik

- woon-werk verkeer en woon-schoolverkeer

- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer

- gebruik als werktuigmiddel, alsook interventieopdrachten

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

- oldtimermanifestaties

- proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig

Wat verandert er vanaf 20 mei 2018?

a) Keuring voor inschrijving

Geen wijzigingen want elke oldtimer die ingeschreven of heringeschreven dient te worden moet nog steeds naar de keuring gaan

b) periodieke keuring

Vóór 20 mei 2018 werden oldtimers enkel vóór de (her)inschrijving onder een O-kentekenplaat aan een technische keuring onderworpen en was een beperkter aantal bepalingen in verband met de technische keuring van toepassing op oldtimers.

Vanaf 20 mei 2018 zijn oldtimers ook aan periodieke keuring onderwerpen (hierna benoemd als “periodieke oldtimerkeuring”).

Voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden, blijven vrijgesteld van deze periodieke oldtimerkeuring. Deze voertuigen blijven weliswaar onderworpen aan keuring voor (her)inschrijving onder ‘O’-plaat.

Periodiciteit

Er zijn drie mogelijke situaties, al naargelang de leeftijd van het voertuig.

1. Voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat: vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar
Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring en volgen de periodiciteit die geldt voor voertuigen ingeschreven onder ‘gewone’ kentekenplaat.
Bv. een personenwagen zal jaarlijks onderworpen worden aan de periodieke oldtimerkeuring.

2. Voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat: vanaf 30 jaar en tot 50 jaar
Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit van twee jaar.

3. Voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat: ouder dan 50 jaar
Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit van vijf jaar.

Opgelet: de hierboven beschreven periodiciteiten kunnen worden ingekort naar aanleiding van het uitvoeren van specifieke keuringen (bv. geldigheid reservoir LPG,…).

Tarieven

De tarieven die ook van toepassing zijn bij de keuring van voertuigen onder ‘gewone’ kentekenplaat worden ook toegepast voor voertuigen onder ‘O’-plaat

Overgangsmaatregelen

Uw voertuig werd vóór 20 mei 2018 ingeschreven onder ‘O’-plaat. Wanneer moet u zich aanbieden voor de periodieke oldtimerkeuring?

Er werd een overgangsperiode ingevoerd voor de voertuigen die op dit moment reeds ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat, met uitzondering van voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden. Deze voertuigen zijn op dit moment immers niet onderworpen aan de periodieke technische keuring.

Deze overgangsbepaling geeft aan wanneer deze voertuigen zich voor het eerst ter keuring moeten aanbieden.

Groep 1 - Voertuigen onder ‘O’-plaat 25 – 30 jaar:
de voertuigen die op 20 mei 2018 minder dan dertig jaar geleden in verkeer zijn gesteld, moeten zich aanbieden in 2019. Dit moet gebeuren vóór de dag in 2019 waarop het voertuig een jaar ouder wordt, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling.

Voorbeeld : uw oldtimer werd voor de eerste maal ingeschreven op 21 juni 1990.  U dient zich aan te bieden voor 21 juni 2019

Groep 2 - Voertuigen onder ‘O’-plaat ≥ 30 jaar:
de voertuigen die op 20 mei 2018 ten minste dertig jaar geleden in het verkeer zijn gesteld, moeten zich aanbieden in 2020. Dit moet gebeuren vóór de dag in 2020 waarop het voertuig een jaar ouder wordt, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling.

Voorbeeld : uw oldtimer werd voor de eerste maal ingeschreven op 18 september 1978.  U dient zich aan te bieden voor 18 september 2020.

Volgende principes worden toegepast :

De vervaldatum op het keuringsbewijs zal de dag en maand zijn van de datum eerste inverkeerstelling (zie kentekenbewijs “datum eerste inschrijving”). Voertuigen kunnen vanaf 2 maand voor de vervaldatum aangeboden worden voor periodieke keuring met behoud van deze vervaldatum.

Bij vroeger aanbieden (méér dan 2 maand voor de vervaldatum) wordt de vervaldatum vervroegd naar deze datum waarop het voertuig werd aangeboden.

Later aanbieden heeft geen wijziging van de periodiciteit tot gevolg: de geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dus ook te lopen vanaf dag/maand eerste inverkeerstelling. Later aanbieden heeft een toeslag laattijdige keuring tot gevolg. Het niet ontvangen van oproeping voor keuring is geen aanleiding om deze toeslag laattijdige keuring terug te vorderen.

Indien u geen oproeping voor keuring heeft ontvangen, kan u dit melden via https://www.mow-contact.be/. Op die manier kan de oorzaak nagegaan worden, zodat u in de toekomst wel een oproeping kan ontvangen.

Opgelet: Voor voertuigen die ná 20 mei 2018 voor het eerst worden (her)ingeschreven onder ‘O’-plaat wordt de datum van laatste inschrijving (zie inschrijvingsbewijs) als referentiedatum genomen voor de periodieke keuring.

Overzichtstabel

Voertuig onder ‘O’-plaat (oldtimerstatuut)
Leeftijd voertuig (zie datum eerste inverkeerstelling) Voertuigcategorie Periodieke oldtimerkeuring vereist ? Periodiciteit
25 ≤ leeftijd < 30 jaar M, N, O,
T (Txb of T5 > 40 km/h)
JA Normale periodiciteit = jaarlijks
25 ≤ leeftijd < 30 jaar TL, Txa (< 40 km/u), C , R NEE Niet van toepassing
30 ≤ leeftijd ≤ 50 jaar M, N, O,
T (Txb of T5 > 40 km/h)
JA 2-jaarlijks
30 ≤ leeftijd ≤ 50 jaar TL, Txa (< 40 km/u), C , R NEE Niet van toepassing
leeftijd > 50 jaar M, N, O,
T (Txb of T5 > 40 km/h)
JA 5-jaarlijks
leeftijd > 50 jaar TL, Txa (< 40 km/u), C , R NEE Niet van toepassing

 

FAQ

Hoogstwaarschijnlijk zal u nog een aantal vragen hebben omtrent deze nieuwe reglementering.  Hieronder proberen we al een reeks antwoorden te geven op de meest gestelde vragen.  De vragenlijst zal geregeld aangevuld worden met relevante vragen.

Vanaf wanneer kan ik een O-plaat aanvragen?

Dit kan nog steeds vanaf de leeftijd van 25 jaar.  Het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen werd niet gewijzigd

Welk voordeel heb ik nog als ik vanaf 25 jaar een O-plaat aanvraag?

Op gebied van keuring geen, want tot de leeftijd van 30 jaar blijft het voertuig (buiten de uitzonderingen hoger vermeld) onderworpen aan een jaarlijkse keuring.  Enkel bij het bereiken van de leeftijd van 30 jaar hoeft u niet meer om te schakelen naar een andere nummerplaat wat u een aantal kosten bespaard

Geeft de O-plaat automatisch recht op de forfaitaire verkeersbelasting?

NEEN, de inschrijving, de keuring, de fiscaliteit zijn allemaal onderworpen aan verschillende reglementeringen die al eens kunnen verschillen van Gewest tot Gewest.  Voor Vlaanderen genieten alle voertuigen van voor 01.01.1993 van de forfaitaire verkeersbelasting.  De voertuigen voor de eerste maal ingeschreven vanaf 01.01.1993 moeten de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben.

zie onze info via https://www.bfov-fbva.be/nl/veel-gestelde-vragen-faq/belastingen-op-oldtimers/

Ik heb een verzekering via MARSH voor een voertuig tussen 25 en 30 jaar oud.  zal mijn premie veranderen?

NEEN, we behouden onze huidige voorwaarden.

Welke keuringstations zijn bevoegd om een oldtimerkeuring uit te voeren?

De keuring voor (her)inschrijving of periodieke keuring kan in elk keuringcentrum uitgevoerd worden.  Ook voor ingevoerde oldtimers met het oog op de inschrijving kan in elk keuringcentrul uitgevoerd worden

Wat als mijn oldtimer afgekeurd wordt?

Het kan best zijn dat er een afkeuring van de oldtimer gebeurt.  Dit kan het gevolg zijn van een aantal gebreken die dringend hersteld moeten worden, maar ook omdat er eventueel twijfel ontstaat betreffende de originaliteit van het voertuig. 

De BFOV kan uiteraard niet oordelen of een voertuig al dan niet technisch in orde is maar kan zich bij onenigheid wel informeren.  Hiervoor hebben we een speciaal document ontworpen dat u kan invullen en ons per email overmaken samen met de gevraagde documenten en foto's.  Wij nemen dan contact op met de GOCA om snel een oplossing te vinden of om het dossier op de agenda te plaatsen van het overlegcomité waarin we als federatie advies uitbrengen. 

Klik hier om dit dossier te raadplegen

Uw mening telt!

We zijn er ons van bewust dat een kleine minderheid niet akkoord zal gaan met de invoering van de periodieke keuring.  Toch zijn we de mening toegedaan dat het een belangrijke stap is in de richting van het behoud van onze hobby. Het staat u vrij om hieronder uw feedback te bezorgen of om een bijkomende vraag te stellen.  Gezien de technische aspecten verzoeken we u om enkel dit formulier te gebruiken en niet te bellen naar ons secretariaat.

 

 

Uw mening

U wenst graag te reageren op dit politiek dossier?  Wij proberen rekening te houden met alle suggesties en reacties.

Gelieve onderstaande velden zo goed mogelijk in te vullen aub.

 1. Identificatienummer BFOV
 2. Naam (verplicht)
 3. Voornaam (verplicht)
 4. Geboortedatum
 5. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 6. Straat + nummer
 7. Postcode (verplicht)
 8. Gemeente (verplicht)
 9. E-mail (verplicht)
 10. Telefoon
 11. Fax
 12. GSM
 13. Lid van een club
 14. Zo ja, welke club?
 15. Eventueel 2e club
 16. Inschrijven e-newsletter
 17. Uw feedback/reactie (verplicht)
 18. Anti-spam controle 6  + 1  =   (*)
 19.  

« Terug naar het overzicht

Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
RACB
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be