ALGEMEENHEDEN

Hieronder beantwoorden we een aantal algemene vragen inzake oldtimers. Klik op de vraag en het antwoord komt tevoorschijn.

Wat is een oldtimer?

Definitie volgens het art. 2, §2, 7° van het K.B. 15.03.1968 Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (BS 23.03.1968).

De voertuigen die sedert meer dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn genomen en die ingeschreven zijn onder een van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, namelijk een O-plaat.


 

Wanneer bereikt de oldtimer de leeftijd van 25 jaar?

Het is een vaak gestelde vraag! Het is de eerste inschrijvingsdatum die van toepassing is om de leeftijd van het voertuig te bepalen. Deze datum vind je terug op het inschrijvingsbewijs. Zo kan het best zijn dat een voertuig gebouwd werd in 1972 maar pas voor de eerste maal ingeschreven werd in 1974.


 

Wat als de eerste inschrijvingsdatum niet gekend is?

Voor Belgische voertuigen die reeds ingeschreven werden bij de DIV, zal dit zelden voorkomen omdat de eerste inschrijvingsdatum gekend is en op het inschrijvingsbewijs vermeld staat.

Voor voertuigen die ingevoerd worden komt het soms al eens voor dat enkel een bouwjaar vermeld staat op de originele documenten van het land van herkomst.  Probeer bij het aankopen van een voertuig in het buitenland steeds te achterhalen wat de juiste eerste inschrijvingsdatum  is en dit aan de hand van een officieel attest van de Dienst Inschrijving Voertuigen in het land van herkomst.

Indien dit niet mogelijk is dient u onze federatie te contacteren en richten wij een aanvraag tot de FOD Mobiliteit en Vervoer om het voertuig een eerste inschrijvingsdatum toe te kennen.  Meestal wordt dit 15/09 van het bouwjaar dat op uw buitenlandse documenten vermeld staat.


 

Hoe kan ik mijn oldtimer inschrijven? O-plaat of gewone plaat?

In België hebt u de mogelijkheid om uw voertuig te registreren als ‘gewoon voertuig’ of als ‘oldtimer’.  

Inschrijving als ‘gewoon voertuig’ betekent dat het voertuig ingeschreven zal worden met een gewone traditionele nummerplaat, van het nieuwe Europees type, net zoals een modern dagdagelijks voertuig.  Dit betekent ook dat het voertuig onderworpen zal worden aan de periodieke technische keuring (periodieke keuring niet van toepassing op motorfietsen).

Inschrijving als ‘oldtimer’ betekent dat het voertuig zal ingeschreven worden met een nieuwe Europese O-nummerplaat. De O-plaat werd ingevoerd sinds 01.01.1999 en betekent dus dat deze voertuigen worden vrijgesteld van de technische periodieke keuring maar zijn gebonden aan beperkingen zoals bepaald in de definitie van het art. 2, §2, 7° van het K.B. 15.03.1968 


 

Schematisch overzicht verschil O-plaat en gewone nummerplaat

O-nummerplaat :    

 • Voertuig voorzien van een oude of nieuwe Europese nummerplaat beginnende met de letter ‘O’
 • Voertuig onderworpen aan een oldtimerkeuring voor de inschrijving
 • Voertuig vrijgesteld van een periodieke technische keuring
 • Gebruik van het voertuigen gebonden aan bepaalde beperkingen (zie verder)
 • Forfaitaire verkeersbelasting voor bepaalde categorieën van voertuigen (zie rubriek belastingen)
 • Mogelijkheid om een oldtimerverzekering te bekomen

Gewone nummerplaat :    

 • Voertuig voorzien van een traditionele oude of nieuwe Europese nummerplaat
 • Voertuig onderworpen aan een periodieke technische keuring
 • Onbeperkt gebruik van het voertuig is toegelaten
 • Forfaitaire verkeersbelasting voor bepaalde categorieën van voertuigen (zie rubriek belastingen)
 • Oldtimerverzekering mogelijk

 

Mag men zonder beperkingen rijden met een oldtimer?

De voertuigen die jaarlijks naar de technische keuring gaan (= inschrijving als ‘gewoon voertuig’), kunnen zonder enige beperking rijden.

Maar, de oldtimers van meer dan 25 jaar en voorzien van een O-nummerplaat waarvoor een vrijstelling van technische keuring gekozen werd, zijn gebonden aan belangrijke beperkingen. 

Deze voertuigen zijn sinds 01.07.2013 uitgesloten van volgend gebruik :

 • commercieel en professioneel gebruik;
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

 • oldtimermanifestaties;
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

 

Moet een oldtimer een gelijkvormigheidsattest bezitten?

Hier ook moet men een onderscheid maken voor voertuigen die ingeschreven worden onder een 'O-plaat' of onder een gewone nummerplaat.

Een oldtimer die met een O-plaat ingeschreven zal worden heeft GEEN gelijkvormigheidsattest nodig

Een oldtimer die u wenst in te schrijven met een gewone nummerplaat, dient WEL een gelijkvormigheidsattest te bezitten.


 

Wat moet ik doen om een gelijkvormigheidsattest te bekomen?

Er zijn meerdere mogelijkheden en is de datum van 15.06.1968 belangrijk.  Vanaf die datum werd in België het gelijkvormigheidsattest ingevoerd voor auto's, voor motorfietsen is dit sinds 01.01.1975.

a) het is een Belgisch voertuig dat destijds nieuw afgeleverd werd in België EN waarvan het merk is nog steeds bestaande en vertegenwoordigt in België.

⇒u dient zich te wenden tot een dealer van het merk om een gelijkvormigheidsattest aan te vragen en per merk zal de procedure lichtjes verschillen

b) het is een ingevoerd voertuig dat destijds nieuw afgeleverd werd in het buitenland en intussen ingevoerd werd EN waarvan het merk is nog steeds bestaande en vertegenwoordigt in België.

⇒de merkvertegenwoordigers kunnen u hierbij niet helpen, u dient zich te wenden tot de regionale homologatiedienst

c) het is een voertuig waarvan het merk niet meer bestaat

Voor de adresgegevens van de regionale homologatiediensten : klik hier

⇒u dient zich te wenden tot de regionale homologatiedienst


 

Mag ik met de oldtimer op een autosnelweg rijden?

Nog een fabeltje dat soms al eens de wereld ingestuurd wordt.  Uiteraard mag u met de oldtimer op een autosnelweg rijden voor zover u niet in overtreding bent met artikel 21.1 punt 2 van het KB 01.12.1975.  Hierin wordt namelijk een verplichte minimumsnelheid opgelegd voor voertuigen die zich op een autosnelweg begeven, namelijk 70 km op een horizontale weg.


 

Mogen de snelheidsmeters van de oldtimers aangeduid zijn in mijlen?

De wetgeving inzake de technische eisen voor motorvoertuigen (auto’s, vrachtauto’s, …) voorziet dat elk motorvoertuig uitgerust dient te zijn van:

 • een snelheidsmeter die de snelheid in kilometer per uur aangeeft
 • en een teller die de afgelegde afstand in kilometer of in mijlen opgeeft

Gezien het K.B. van 15.03.1968 van toepassing is, geldt deze regel dus niet voor voertuigen van voor deze datum.


 

Moet een oldtimer voorzien zijn van veiligheidsgordels?

Of het voertuig al dan niet uitgerust moet zijn met een veiligheidsgordel hangt af van de datum van eerste ingebruikname van de oldtimer.  U vindt dit terug in een duidelijk overzichtstabel.

Klik hier om deze tabel te raadplegen.


 

Mag ik een aanhangwagen of caravan trekken met een O-plaat

Ja dit is toegelaten, voor zover het sleepgewicht bepaald werd door de technische keuring.


 

Mogen wij kinderen vervoeren met de oldtimer?

Sinds de aanpassing in het verkeersreglement kunnen kinderen van minder dan 1m35 enkel vervoerd worden in een autozitje, die meestal vastgemaakt wordt  met de veiligheidsgordels.  Je vindt hieronder een duidelijk overzicht.

 

Schematisch overzicht van de verschillende mogelijkheden waar het kinderzitje al dan niet verplicht is

Principe

Voorin

Veiligheidsgordels aanwezig

Kinderen groter dan 135 cm en volwassenen

Verplicht dragen van de veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels aanwezig

Kinderen kleiner dan 135 cm

Moeten vervoerd worden in een aangepast kinderzitje

Geen veiligheidsgordels aanwezig

Kinderen groter dan 135 cm en volwassenen

Moeten geen veiligheidsgordel dragen

Geen veiligheidsgordels aanwezig

Kinderen kleiner dan 135 cm

Mogen niet vervoerd worden

Achterin

Veiligheidsgordels aanwezig

Kinderen groter dan 135 cm en volwassenen

Verplicht dragen van de veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels aanwezig

Kinderen kleiner dan 135 cm

Moeten vervoerd worden in een aangepast kinderzitje

Geen veiligheidsgordels aanwezig

Kinderen groter dan 135 cm en volwassenen

Moeten geen veiligheidsgordel dragen

Geen veiligheidsgordels aanwezig

Kinderen kleiner dan 135 cm

Mogen niet vervoerd worden

Het wordt praktisch onmogelijk voor onze jonge ouders met kinderen van minder dan drie jaar deel te nemen in familieverband aan de oldtimeractiviteiten want indien er geen veiligheidsgordels aanwezig zijn, mogen kinderen niet vervoerd worden.. 


 

Welke benzine moet ik gebruiken?

Vanaf januari 2017 wordt de verdeling van de brandstof E10-benzine met octaangetal 95 opgelegd in België. Veel tankstations zullen geen bijkomende pompen installeren waardoor de klassieke Eurosuper 95 op termijn het risico loopt te verdwijnen zoals dat al het geval is in Frankrijk. Deze nieuwe brandstof is niet geschikt voor alle voertuigen.

Lees er alles over : klik hier

Is uw voertuig geschikt voor de nieuwe benzine? Doe de test - klik hier


 

U hebt geen antwoord gevonden op uw vraag? Help ons deze rubriek aan te vullen en stel hieronder uw vraag, we zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Vul onderstaand formulier in:

 1. Vraag omtrent:


 2. Identificatienummer BFOV
 3. Gewenste taal
 4. Naam (verplicht)
 5. Voornaam (verplicht)
 6. Geboortedatum
 7. Rijksregisternummer (zie verso identiteitskaart)
 8. Straat + nummer (verplicht)
 9. Postcode (verplicht)
 10. Gemeente (verplicht)
 11. E-mail
 12. Telefoonnummer
 13. Fax
 14. GSM
 15. Lid van een club?
 16. Zoja, welke club?
 17. Eventueel 2e club
 18. Inschrijven e-newsletter?
 19. Uw bericht @ BFOV
 20. Anti-spam controle 7  + 3  =   (*)
 21.  

RACB
Touring
Autoworld
MARSH
Federauto
FEBIAC
Qteam
AutoScout24
IEA - IAE
Spa Six Hours
BFOV vzw - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden - Tel : 02 377 13 46 - Fax : 02 377 44 56

BFOV vzw

Pastoor

Cooremansstraat 3

1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 377 13 46
Fax : 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be