Statuten

Statuten

Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzwBFOV vzw

Pastoor Cooremansstraat 3
1702 Groot-Bijgaarden


Ondernemingsnummer : BE 435.957.689
S T A T U T E N

- Opgesteld op 10.03.2010

- Gewijzigd op 16.03.2014

- Gewijzigd op 17.03.2018
ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam: Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw - Fédération Belge des Véhicules Anciens asbl , afgekort: BFOV vzw - FBVA asbl.

ARTIKEL 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Pastoor Cooremansstraat 3 en ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Brussel. Hij kan slechts verplaatst worden door de beslissing van de algemene vergadering mits de regels in acht genomen worden zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten. De vereniging kan, indien nodig, onderafdelingen oprichten.

ARTIKEL 3

De vereniging heeft als doel de belangen te verdedigen van de clubs voor oude voertuigen en deze van hun leden, van de eigenaars en gebruikers van oude voertuigen alsook het aanmoedigen om het patrimonium van deze voertuigen in de breedste zin van het woord te vrijwaren. Om dit doel te bereiken, zal de vereniging het contact onderhouden tussen haar leden alsook met de nationale en internationale instanties. Ze zal hulp bieden aan haar leden inzake het gemeenschappelijke belang.

Ze kan activiteiten organiseren of deelnemen aan activiteiten op nationaal en internationaal niveau, voor zover zij een rechtstreekse of onrechtstreekse link hebben met de oude voertuigen zowel met een sportief, technisch, artistiek, intellectueel of toeristisch karakter. Ze zal de activiteiten, georganiseerd door haar leden, opnemen in een kalender alsook de plaats waar deze lokale of nationale evenementen plaats vinden. Ze mag ook alle activiteiten ondernemen om haar doel te promoten.

Ze mag daarom occasioneel commerciële daden stellen, voor zover dat de opbrengsten gebruikt worden om het vooropgestelde doel te bereiken. De vereniging heeft een neutraal karakter op gebied van politiek, religie en filosofie; deze onderwerpen zullen nooit besproken worden.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch zij kan echter te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5

Elke club voor oude voertuigen, organisator van historische evenementen, musea, bedrijven en ambachtslieden evenals opleidingcentra die een affiniteit hebben met de oldtimerwereld, constructeurs van automobielen, invoerders van automobielen, kunnen aansluiten aan de vereniging. Ze dienen aanvaard te worden door de raad van bestuur met gewone meerderheid van de stemmen voor zover dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig is. De aanvraag tot aansluiting moet schriftelijk gericht worden aan het secretariaat van de vereniging en dient voldoende gemotiveerd te zijn.

Tevens worden de Koninklijke Belgische Touring Club vzw (hierna genoemd als Touring vzw) en de Royal Automobile Club of Belgium vzw (hierna genoemd als RACB vzw) ambtshalve lid van de BFOV.

ARTIKEL 6

Het aantal leden is onbeperkt. De vereniging telt minstens drie effectieve leden en ook toegetreden leden.

a) Worden als effectief lid aanzien: de bestuurders in functie, de RACB vzw en Touring vzw, alsook elke vereniging voor oude voertuigen en organisatoren van historische evenementen die zich jaarlijks expliciet schriftelijk kandidaat gesteld hebben.

b) Worden als toegetreden lid aanzien: elke vereniging voor oude voertuigen en organisatoren van historische evenementen die zich geen kandidaat gesteld hebben om effectief lid te zijn alsook de musea, de bedrijven en de ambachtslieden evenals pleidingcentra die een affiniteit hebben met de oldtimerwereld, de constructeurs van automobielen, de invoerders van automobielen en de ereleden.

Enkel de effectieve leden beschikken over alle rechten voorzien door de wet en de huidige statuten, inclusief het stemrecht en de inschrijving in het ledenregister.

De toegetreden leden hebben geen stemrecht tijdens de Algemene Vergadering.

Ieder lid zowel effectief als toegetreden, wordt verondersteld de statuten en het huishoudelijke reglement te aanvaarden en te respecteren.

ARTIKEL 7

Het jaarlijks lidgeld wordt bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel van de raad van bestuur en dit voor het komende boekjaar.

De maximale bijdrage bedraagt 10.000 EUR

ARTIKEL 8

Ieder lid kan op elk moment de vereniging verlaten. Het ontslag moet ingediend worden via een aangetekende zending ter attentie van de Raad van bestuur. Leden die niet eervol hebben gehandeld, die de statuten of het huishoudelijke reglement niet gerespecteerd hebben of waarvan de houding de verstandhouding tussen de leden onderling in het gedrang brengen, kunnen uitgesloten worden mits beslissing van de Algemene Vergadering. Elk lid dat het lidgeld niet betaalde binnen de maand volgend op een tweede herinnering, bestaande uit een aangetekende zending en per gewone brief wordt verondersteld ontslagnemend te zijn.

ARTIKEL 9

De ontslagnemende leden en hun erfgenamen hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging, en kunnen bijgevolg geen enkele terugbetaling of schadevergoeding eisen voor bedragen die gestort of geïnd werden.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 10: Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, als volgt samengesteld:

 • een voorzitter BFOV vzw
 • een ondervoorzitter BFOV vzw
 • een ondervoorzitter Touring vzw
 • een ondervoorzitter RACB vzw

De volgende categorieën moeten steeds vertegenwoordigd zijn binnen de raad van bestuur door middel van een directeur verkozen door de effectieve leden die deze categorie vertegenwoordigen:

 • 1 Directeur ‘PASSENGER CARS’ die de clubs vertegenwoordigt van de personenwagens
 • 1 Directeur ‘MOTORCYCLES’ die de clubs vertegenwoordigt van de motorfietsen
 • 1 Directeur ‘MILITARY VEHICLES’ die de clubs vertegenwoordigt van de militaire voertuigen
 • 1 Directeur ‘UTILITARIAN VEHICLES’ die de clubs vertegenwoordigt van de bedrijfs- en landbouwvoertuigen
 • 1 Directeur ‘EVENTS’ die de organisatoren van historische evenementen vertegenwoordigt

Indien nodig kunnen er bijkomende directeuren aangeduid worden.

Ieder lid zal, in functie van haar vertegenwoordiging, ingedeeld worden in één van deze categorieën en zal enkel kunnen stemmen in deze categorie. In elk geval moet het aantal bestuurders steeds minder zijn dan het aantal effectieve leden. In navolging van art. 6, en indien de vereniging slechts drie leden zou tellen, dan zullen de directeuren, de ondervoorzitter van Touring vzw en de ondervoorzitter van de RACB vzw, ambtshalve ontslag nemen.

De bestuurders oefenen hun mandaat en hun verantwoordelijkheid uit in collegiaal overleg, conform de modaliteiten vermeld in het huishoudelijk reglement, samengesteld en aanvaard door de raad van bestuur.

ARTIKEL 11: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De voorzitter en de ondervoorzitter van de BFOV worden verkozen door de algemene vergadering door middel van een geheime stemming. 
Enkel de ondervoorzitters en de directeuren van de BFOV in functie komen in aanmerking om voorzitter te worden van de BFOV.
Enkel de directeuren in functie komen in aanmerking om ondervoorzitter BFOV te worden.
De ondervoorzitter RACB vzw wordt voorgesteld door de RACB vzw en wordt verkozen in zijn functie door de algemene vergadering.
De ondervoorzitter TOURING vzw wordt voorgesteld door TOURING vzw en wordt verkozen in zijn functie door de algemene vergadering.

De directeuren worden verkozen door een bijzondere vergadering die georganiseerd zal worden volgens het reglement van inwendige orde voorafgaand aan de gewone algemene vergadering, en dit voor de categorie die deze directeur zal vertegenwoordigen. De verkiezing van deze directeur gebeurt door middel van een geheime stemming. De beslissing van deze bijzondere vergadering zal worden bevestigd of worden verworpen door de gewone algemene vergadering door middel van geheime stemming.

Indien er om de een of andere reden geen kandidaat directeur voorhanden is voor de functie van directeur van een bepaalde categorie, dan kan de raad van bestuur een persoon aanduiden om deze functie te vervullen tot de eerstvolgende algemene vergadering. De verantwoordelijkheid van deze groep zal toegevoegd worden aan een andere bestuurder in functie. 
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.  Ert kan een kostenvergoeding worden toegekend in de uitoefening van hun functie.

ARTIKEL 12: Beslissingen van de Raad van bestuur

Alle beslissingen genomen door de raad van bestuur gebeuren met de gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, voor zover de helft van de bestuurders aanwezig is. Beslissingen kunnen ook via email genomen worden voor zover ze bekrachtigd worden op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en opgenomen worden in het verslag van deze vergadering.

Elke bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.
Bij een gelijk aantal stemmen, zal de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend zijn.

ARTIKEL 13: Einde van het mandaat van de bestuurders.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 3 (drie) jaar. Dit mandaat kan maximaal twee maal na elkaar hernieuwd worden voor de functie van de voorzitter en tot drie maal voor de andere leden van de raad van bestuur.
Aan het mandaat van een bestuurder kan ook een einde komen door vrijwillig ontslag, ingevolge overlijden of legale ongeschiktheid. Behalve bij het einde van het mandaat, en indien er geen wettelijk nadeel geleden wordt omdat het aantal bestuurders onder het vereiste minimum komt, zal deze vervangen worden bij de eerstkomende statutaire algemene vergadering.
De raad van bestuur kan een persoon aanduiden om deze functie te vervullen tot de eerstvolgende algemene vergadering. De verantwoordelijkheid van deze groep zal toegevoegd worden aan deze van een andere bestuurder in functie.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag wenst te nemen, dient dit per aangetekende brief kenbaar te maken aan de Raad van bestuur. Dit ontslag treedt onmiddellijk in voege, behalve wanneer dit als gevolg zou hebben dat de raad van bestuur onder het wettelijke minimum dreigt te vallen. In dit geval dient de raad van bestuur binnen de twee maanden volgend op de postdatum van de ontslagbrief een bijzondere algemene vergadering bij elkaar te roepen zodanig dat deze de vervanging van deze bestuurder kan bewerkstelligen. Ze dient dit kenbaar te maken aan de ontslagnemende bestuurder per aangetekende zending binnen de 15 kalenderdagen volgend op de vergadering van de raad van bestuur waar deze vraag behandeld werd.
In geval van ontslag, zal de kwijting pas toegekend worden bij de eerstvolgende algemene vergadering.

ARTIKEL 14: Bevoegdheden van de bestuurders.

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet en de huidige statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Zij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur duidt minstens de volgende functies aan:

 • Een ‘CEO’ (Chief Executive Officer) – De bevoegdheden en bezoldiging verbonden aan deze functie worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, samengesteld en aanvaard door de raad van bestuur.
 • Een ‘Secretary’ – De bevoegdheden en bezoldiging verbonden aan deze functie worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, samengesteld en aanvaard door de raad van bestuur.

Indien nodig kan de raad van bestuur bijkomende functies aanduiden.

De raad van bestuur kan de titel van erelid toekennen aan iedere natuurlijke en rechtspersoon, waarvan de verdiensten erkend werden.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden en beslist over hun uitkeringen indien van toepassing.

De raad van bestuur moet een huishoudelijk reglement uitvaardigen.

ARTIKEL 15 : Samenroeping

De raad van bestuur wordt uitgenodigd door de voorzitter of door twee bestuurders of door de personen belast met het dagelijkse bestuur van de vereniging.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, of bij afwezigheid door de ondervoorzitter van de BFOV of bij diens afwezigheid door een van de ondervoorzitters van de RACB vzw of TOURING vzw, of bij hun afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder in functie.

ARTIKEL 16 : Verslagen

Een proces-verbaal van iedere vergadering wordt opgemaakt en dient ondertekend te worden door twee bestuurders die aan de vergadering hebben deelgenomen en wordt ingeschreven in het desbetreffende register. De uittreksels en andere akten die dienen neergelegd of afgegeven te worden zullen ondertekend worden door de voorzitter of door een van de ondervoorzitters.

ARTIKEL 17: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één of meerdere bestuurders of aan één of meerdere andere personen, al dan niet lid van de vereniging.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

 • op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf mits schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
 • door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet echter binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

ARTIKEL 18: Personen belast met het dagelijkse bestuur van de vereniging

De raad van bestuur stelt de CEO aan als persoon belast met het dagelijks bestuur.
Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen. Hij zal verantwoording afleggen tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur.
De benoeming van bovenvermelde personen gebeurt door de raad van bestuur.
De ambtsbeëindiging van het dagelijkse bestuur kan geschieden:

 • indien hij vrijwillig en schriftelijk ontslag indient bij de raad van bestuur
 • door afzetting door de raad van bestuur die de beslissing hieromtrent binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis brengt van de betrokkene.

Indien er meer dan één persoon belast is met het dagelijkse bestuur, dan zullen zij als college vergaderen en worden de beslissingen steeds genomen in gezamenlijk overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19

De algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden en toegetreden leden zoals bepaald in artikel 6, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de ondervoorzitter van de BFOV, of bij diens afwezigheid door een van de ondervoorzitters van de RACB vzw of TOURING vzw of bij hun afwezigheid door de oudste van de in functie zijnde aanwezige bestuurders.

Een effectief lid kan zich echter door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht. Een effectief lid kan slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 20

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • het wijzigen van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
 • de benoeming,de afzetting en kwijting aan de verificateurs.
 • alle gevallen waarin de wet en / of deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 21

De algemene vergadering dient gehouden te worden in het eerste trimester van het nieuwe boekjaar.
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging dat vereist of op vraag van een vijfde van de effectieve leden of op vraag van de helft van de bestuurders.

Deze vraag dient per aangetekende zending gericht te worden aan de raad van bestuur en dient ondertekend te worden door alle betrokkenen en ze dient de te bespreken punten te bevatten. De raad van bestuur is vervolgens verplicht om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen 21 dagen volgend op het verzoek.  Deze buitengewone algemene vergadering dient georganiseerd te worden uiterlijk de 40e dag volgend op het verzoek.

ARTIKEL 22

De oproeping tot de algemene vergadering moet om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders of door de persoon belast met het dagelijkse bestuur. De leden moeten tenminste dertig kalenderdagen voor de vergadering worden opgeroepen. In het geval van een buitengewone algemene vergadering, dient de oproeping verstuurd te worden tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 23

De oproeping vermeldt de plaats, de dag en uur van de vergadering en bevat de dagorde opgesteld door de Raad van bestuur. Elk onderwerp dat voorgesteld en ondertekend werd door minstens 1/20 van de effectieve leden zal toegevoegd worden op de dagorde bij de aanvang van de vergadering. Onderwerpen die niet vermeld staan op de dagorde kunnen niet behandeld worden.

ARTIKEL 24: STEMMING

Behalve de gevallen voorzien door de wet of de huidige statuten waar een gewone of absolute meerderheid voorzien is, worden alle beslissingen van de algemene vergadering genomen met meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De stem van de voorzitter is doorslaggevend in geval van gelijkheid der stemmen, behalve bij de geheime stemming.

Alle effectieve leden hebben een gelijkaardig stemrecht, eenieder heeft één enkele stem en kan slechts één volmacht bezitten.
In alle gevallen om de meerderheid van de stemmen te bepalen, zullen enkel de stemmen van de aanwezige of de vertegenwoordigde effectieve leden in aanmerking komen. De stem van de voorzitter is doorslaggevend in geval van gelijkheid der stemmen, behalve bij de geheime stemming.

De stemming gebeurt met opgestoken hand, behalve voor de verkiezing van de bestuurders wat met een geheime stemming dient te gebeuren.

De beschikkingen van dit artikel zijn van toepassing op alle beslissingen van de algemene vergadering, evenals voor de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

ARTIKEL 25: Wijziging van de statuten.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, waarna deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

ARTIKEL 26 : Uitsluiting van een lid.

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 27

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en één van de ondervoorzitters, voor zover deze aanwezig waren, zo niet door twee aanwezige bestuurders. Deze worden opgenomen in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door twee personen die de vereniging vertegenwoordigen. Het verslag van de algemene vergadering wordt aan alle effectieve en toegetreden leden verzonden, alsook aan de leden van de Raad van bestuur.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTING.

ARTIKEL 28

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe boekjaar, sluit de raad van bestuur de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor. Beiden worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen drie maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 29

Ieder jaar worden er tijdens de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van de aanwezige effectieve en vertegenwoordigde leden, twee verificateurs aangesteld evenals een reservepersoon. Ze zullen de rekeningen van de vzw in het lopende boekjaar controleren. Ze brengen verslag uit tijdens de algemene vergadering. Deze verificateurs mogen geen deel uitmaken van de raad van bestuur noch deze taak meer dan twee opeenvolgende jaren uitvoeren.

ARTIKEL 30

Elke uitgave die niet voorzien was in de begroting dient het voorwerp uit te maken van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTICLE 31

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten volgens dezelfde voorwaarden als bij een wijziging van doel van de vereniging. Artikel 25 alinea 1 en 2 zijn van toepassing.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid evenals de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging die het doel van deze vereniging het sterkst benaderd.

TITEL VII: DIVERSE BESCHIKKINGEN.

ARTIKEL 32: Wettelijke publicaties

De akten betreffende de toekenning van de functies binnen de Raad van bestuur, benoeming of afzetting van de bestuurders, van de gedelegeerde personen inzake het dagelijkse beheer van de vereniging, de personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, de beslissingen betreffende de ontbinding van de vereniging, bij ontbinding de benoeming van de vereffenaars, alsook de statuutwijzigingen moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zullen neergelegd worden op de rechtbank van koophandel binnen de dertig dagen, zonder dat deze gepubliceerd worden,

 • de gecoördineerde statuten bij een statutenwijziging.
 • de jaarrekeningen van de vereniging.

De inhoud en de vormgeving van deze neerleggingen zullen geschieden volgens de wettelijke bepalingen. Ze worden neergelegd door één van de personen die de vereniging mag vertegenwoordigen.

ARTIKEL 33

Al wat niet voorzien wordt door deze statuten wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.

Einde

Lijst Stichtende leden


Association de Véhicules Anciens de Charleroi asbl (AVAC)
Amicale de Véhicules de Collection du Centre asbl (AVCC)
Amicale Panhard de Belgique asbl-vzw
Ancient Ford Club of Belgium vzw
Antwerp Renault Oldtimer Club (AROC)
Belgian Matra Club asbl
Belgian Rover Club vzw
Binocle Club - Club des Vétérans VW asbl / VW Veteranen Club vzw
BSA Owners Club Belgium vzw
Classic Racing Motorcycle Belgium asbl (CRMB)
Classic Motorcycles Belgium vzw (CMB)
Club Belge des Anciennes Citroën asbl-vzw
Belgian Mercedes-Benz Club vzw
Belgische Club voor Oude Peugeot's - Club Belge des Anciennes Peugeot
Club des Amateurs d'Ancienne Renault de Belgique et Alpine Club de Belgique asbl
Club Team Lotus Belgium vzw
DKW Auto Union Club Belgium vzw
Historical Vehicle Club of Belgium
Jaguar Drivers' Club Belgian Section - Area 60 vzw
Lancia Club Belgio vzw
Lion Vintage Association asbl
Rétromobile Club de Spa asbl
Rootes Club of Belgium vzw/asbl
Volvo Classic Club Belgium asbl
Belgian Military Vehicle Trust
Triumph Enthusiasts Club Belgium vzw
Triumph Touring Club vzw
Vlaamse Vehikel Klub vzw (VVK vzw)
Vétéran Moto Club Belge asbl
Ivan Mahy
Gerald Lesne
Jacques Bougnet